Διαχωριστής αμαλγάματος Metasys multi system type 1

Καταγ222ραφή.PNG

Βαλβίδα πτυελοδοχείου Spittoon valve + place selection valve incl. rectifier 24 V

Καταγρα6φή3.PNG
Καταγρα76φή.PNG

Διαχωριστής αμαλγάματος Bader 

Καταγραφ67ή.PNG

Διαχωριστής Αμαλγάματος Metasys Eco II International

Κατ12αγραφή.PNG

Διαχωριστής Αμαλγάματος Cattani Hydrocyclone Iso 4

Καταγραφ65ή.PNG

Διαχωριστής Αμαλγάματος Metasys Eco II International + Χειρουργική Αναρρόφηση Metasys EXCOM hybrid 1s

Κα88ταγραφή.PNG

Διαχωριστής αμαλγάματος Cattani Hydrocyclone Iso 4 + Χειρουργική αναρρόφηση Cattani Turbo-Jet